RISK MAP leverer følgende ydelser

 

Daglig administration

RISK MAP tilbyder at stå for selskabets daglige administration, herunder bogføring, skadesadministration og kontakt til relevante myndigheder.

Kapitalkrav og solvens

RISK MAP foretager beregning af selskabets solvenskapitalkrav på grundlag af standardmodellen efter Solvens II.

Compliance – efterlevelse af krav fra myndigheder

RISK MAP sørger for løbende opdatering af selskabets politikker, retningslinjer og forretningsgange. Selskabet vil således, til enhver tid, være i stand til fuldt ud at efterleve love, regler og retningslinjer m.v. udstedt af Finanstilsynet. 

RISK MAP vil løbende levere forslag til ændringer af nuværende politikker, retningslinjer og forretningsgange såfremt dette kræves af ændringer i lovgivningen eller at dette vil medvirke til at styrke selskabets forretning.

RISK MAP assisterer med implementering af de 4 nøglefunktioner og kan ligeledes fungere som outsourcingpartner for en eller flere af de påkrævede nøglefunktioner.

Rapportering til myndigheder

RISK MAP forestår på vegne af selskabet udarbejdelse og indsendelse af samtlige lovpligtige indberetninger til Finanstilsynet. RISK MAP udarbejder ligeledes alle tilhørende beregninger til brug for udarbejdelse af indberetningerne.

RISK MAP assisterer ligeledes med udarbejdelse af ORSA rapportering samt rapportering om solvens og finansiel situation.

Regnskabs- og ledelsesrapportering

RISK MAP tilbyder at udarbejde lovpligtig regnskabsrapportering omfattende halvårsrapport og årsrapport.

RISK MAP kan ligeldes levere kvartalsrapportering til selskabets direktion og bestyrelse til brug for behandling på selskabets bestyrelsesmøder.

Kvartalsrapportering kan ud over regnskabsrapportering indeholde information om overholdelse af selskabets politikker og retningslinjer samt udvikling i skader m.m.

Selskabsledelse og bestyrelsesarbejde

RISK MAP tilbyder at assistere med udarbejdelse af materialer til bestyrelsesmøder, deltage i selve afholdelsen af bestyrelsesmødet og sørge for den efterfølgende rapportering fra bestyrelsesmødet.

Det kompetente bestyrelsesmedlem

RISK MAP kan som alternativ til ovenstående ydelser tilbyde at fungere som kvalificeret medlem af selskabets bestyrelse. Vi har lang erfaring med deltagelse i bestyrelsesarbejde i forsikringsvirksomheder.

Bestyrelsesuddannelsen

RISK MAP er godkendt af Finanstilsynet til at udbyde grundkursus for bestyrelsesmedlemmer i forsikringsselskaber og captives.
Læs mere her.