RISK MAP er en pålidelig samarbejdspartner til forsikringsselskaber og captives. Vi leverer specialiserede ydelser inden for administration, compliance, solvensberegninger og selskabsledelse. 
Med vores ekspertise og erfaring hjælper vi med at optimere driften, overholde regulatoriske krav og styrke selskabets ledelse. Vores ydelser tilpasses selskabets behov for at sikre en effektiv og god drift af selskabet.

RISK MAP LEVERER FØLGENDE YDELSER

Daglig administration

RISK MAP tilbyder at varetage selskabets daglige administration, herunder bogføring, skadesadministration og kommunikation med relevante myndigheder.

Vi er specialiserede i at levere omfattende løsninger til effektiv håndtering af selskabets administrative opgaver.

Bogføring er en afgørende del af ethvert selskab, og vi sikrer, at selskabets regnskab bliver håndteret korrekt i overensstemmelse med gældende regler og bestemmelser.

Skadesadministration er en anden vigtig opgave, som vi kan håndtere på en effektiv måde. Vi sikrer en hurtig og problemfri behandling af skader.

Derudover tager vi os af kommunikationen med relevante myndigheder. Vi etablerer og opretholder en professionel dialog med myndighederne for at sikre overholdelse af gældende regler og love. Vi håndterer eventuelle henvendelser eller krav fra myndighederne på en rettidig og professionel måde.

Kapitalkrav og solvens

RISK MAP beregner selskabets solvenskapitalkrav ved hjælp af standardmodellen i overensstemmelse med Solvens II-direktivet.

Ved at benytte standardmodellen efter Solvens II kan vi vurdere og kvantificere de forskellige risikofaktorer, som selskabet står over for. Dette omfatter eksempelvis markedsrisici, kreditrisici, forsikringsrisici og operationelle risici. Ved at identificere og evaluere disse risici kan vi fastlægge det nødvendige kapitalbehov for at dække potentielle tab og sikre, at selskabet opfylder de regulatoriske krav.

Vores ekspertise og kendskab til Solvens II-direktivet gør os i stand til at levere pålidelige resultater, der hjælper selskabet med at træffe beslutninger på et oplyst grundlag og opretholde en forsvarlig kapitalstruktur.

Compliance

RISK MAP sikrer, at selskabet til enhver tid kan overholde gældende love, regler, og bekendtgørelser udstedt af Finanstilsynet og EIOPA gennem løbende opdatering af politikker, retningslinjer og forretningsgange.

Derudover tilbyder vi implementering af de fire nøglefunktioner. Vi kan assistere med etablering og drift af risikostyring-, compliance-, aktuar- og intern auditfunktionen i overensstemmelse med gældende regler.

Vi kan også fungere som nøgleperson, for de fire nøglefunktioner. Dette sikrer, at selskabet har adgang til specialiseret viden og ressourcer uden at skulle bekymre sig om interne kapacitetsbegrænsninger.

Med RISK MAP som din partner kan du være tryg ved, at selskabets politikker, retningslinjer og forretningsgange er opdaterede og i overensstemmelse med gældende regler. Vi hjælper med at styrke selskabets forretning ved at sikre, at selskabet opererer inden for de fastsatte rammer og opretholder høje standarder.

Rapportering til myndigheder

RISK MAP kan på selskabets vegne udarbejde og indsende alle lovpligtige indberetninger til Finanstilsynet. Vi sikrer, at alle nødvendige dokumenter og oplysninger indsamles og behandles korrekt i overensstemmelse med de fastsatte tidsfrister og retningslinjer.

Vi er specialiseret i at håndtere indberetningsprocessen og sikre, at alle relevante oplysninger præcist og rettidigt bliver indberettet til Finanstilsynet. Vi er ansvarlige for udarbejdelse af alle nødvendige beregninger, der er påkrævet for at understøtte indberetningerne. Dette omfatter eksempelvis solvensberegninger, kapitalkrav og andre relevante beregninger.

Udover de lovpligtige indberetninger hjælper RISK MAP også med udarbejdelse af ORSA-rapportering (Own Risk and Solvency Assessment) samt rapportering om solvens og finansiel situation. Vi sikrer, at disse rapporter er omfattende, præcise og opfylder alle krav og retningslinjer fastsat af Finanstilsynet.

Ved at vælge RISK MAP som din samarbejdspartner kan du være sikker på, at din virksomheds indberetninger og rapportering bliver håndteret professionelt og i overensstemmelse med gældende regler.

Regnskabs- og ledelsesrapportering

RISK MAP er specialister inden for udarbejdelse af lovpligtig regnskabsrapportering, herunder kvartalsrapporter og årsrapporter. Vi sikrer, at dine regnskabsoplysninger er præcise, nøjagtige og opfylder alle gældende krav og standarder.

Udover regnskabsrapportering tilbyder vi også selskabsspecifik kvartalsrapportering, der leveres til selskabets direktion og bestyrelse. Disse rapporter er designet til at give et omfattende overblik over selskabets resultater og udvikling i løbet af kvartalet. Ud over regnskabsoplysninger kan kvartalsrapporteringen også indeholde vigtig information om overholdelse af selskabets politikker og retningslinjer samt oplysninger om skadesudvikling og andre relevante områder.

Ved at tilbyde denne omfattende kvartalsrapportering hjælper vi selskabets ledelse med at træffe beslutninger på et oplyst grundlag. Vi sikrer, at alle relevante oplysninger og analyser er tilgængelige og præsenteret på en klar og forståelig måde.

Med RISK MAP som din partner kan du være tryg ved, at din regnskabsrapportering og kvartalsrapportering bliver håndteret professionelt. Vi kan levere pålidelige og rettidige rapporter, der giver indsigt og hjælper med at drive selskabet effektivt.

Selskabsledelse og bestyrelsesarbejde

RISK MAP tilbyder assistance i forbindelse med bestyrelsesmøder, der sikrer en effektiv og velorganiseret proces. Vi står klar til at hjælpe med udarbejdelse af materiale til bestyrelsesmøder, herunder relevante rapporter, præsentationer og analyser, der giver bestyrelsen et solidt grundlag at træffe beslutninger på.

Vi kan også deltage på selve bestyrelsesmødet, hvor vi bidrager med ekspertise og indsigt.

Efter bestyrelsesmødet kan RISK MAP sørge for den nødvendige rapportering. Vi udarbejder klare og præcise referater, der opsummerer beslutninger, diskussioner og eventuelle opfølgningspunkter fra mødet. Denne rapportering sikrer, at alle interessenter er informerede og har en klar forståelse af bestyrelsens arbejde og trufne beslutninger.

Med RISK MAP som din partner kan du være sikker på, at dine bestyrelsesmøder bliver professionelt håndteret, og at der bliver lagt vægt på god kommunikation og dokumentation. Vi er dedikerede til at understøtte en vellykket bestyrelsesproces og sikre, at beslutningstagerne har de nødvendige oplysninger og ressourcer til at drive selskabet.

Det kompetente bestyrelsesmedlem

Vi tilbyder at fungere som et kvalificeret medlem af selskabets bestyrelse. Vi har en omfattende erfaring med deltagelse i bestyrelsesarbejde i forsikringsvirksomheder, og kan bringe værdifuld indsigt og ekspertise til bordet.

Ved at have os som et aktivt medlem af bestyrelsen kan I drage fordel af vores dybdegående viden om forsikringsbranchen og de lovgivningsmæssige rammer. Vi kan bidrage med vores ekspertise inden for risikostyring, compliance, finansielle analyser og strategisk planlægning.

Vores deltagelse som bestyrelsesmedlem sikrer, at selskabet får gavn af vores indsigt og erfaring i forbindelse med vigtige og strategiske beslutninger. Vi er forpligtet til at opfylde vores bestyrelsesansvar med professionalisme og integritet.

Med os som en del af jeres bestyrelse kan I være sikre på at have et kompetent bestyrelsesmedlem, der forstår forsikringsbranchen og kan hjælpe med at skabe værdi og drive selskabet fremad.

Bestyrelsesuddannelsen

RISK MAP er godkendt af Finanstilsynet til at udbyde det lovpligtige grundkursus for bestyrelsesmedlemmer i forsikringsselskaber og captives.

Gennem kurset giver vi bestyrelsesmedlemmet en indsigt og forståelse af forsikringsbranchen, herunder regulatoriske rammer og krav, risikostyring, compliance og strategisk planlægning. Kurset er skræddersyet til at imødekomme de udfordringer og ansvarsområder, som bestyrelsesmedlemmer i forsikringsselskaber og captives står over for.

Vores erfarne undervisere sikrer, at kursusdeltagerne får en værdifuld og opdateret viden. Vi fokuserer på at levere relevant og praktisk anvendelig information, der kan hjælpe bestyrelsesmedlemmerne med at træffe informerede beslutninger og bidrage til selskabets drift.

Ved at vælge RISK MAP som jeres uddannelsespartner får I adgang til et godkendt grundkursus, der er i overensstemmelse med Finanstilsynets krav. Vi er dedikerede til at styrke bestyrelsesmedlemmernes kompetencer og øge deres værdi som aktive bidragsydere i bestyrelsen.

Vi tilbyder som den eneste kursusudbyder grundkurset på både dansk som engelsk.

REFERENCER

RISK MAP har stor viden og erfaring med drift og administration af forsikringsselskaber og captives, hvilket er anerkendt gennem et bredt samarbejde med revisorer og relevante myndigheder på området.

KONTAKT OS

Vi er altid klar til at besvare jeres spørgsmål, drøfte jeres behov og finde skræddersyede løsninger, der passer til selskabet.

RiskMap_final

Thomas Helsteds Vej 18
8660 Skanderborg
Mail: info@riskmap.dk
Cvr.: 35252495

René Munch Nielsen 
Tlf.: +45 60628562
Email: rmn@riskmap.dk

RiskMap_final

Thomas Helsteds Vej 18
8660 Skanderborg
Mail: info@riskmap.dk
Cvr.: 35252495

Claus Kirk

Claus Kirk
Tlf.: +45 24254051
Email: ck@riskmap.dk

This is a staging environment